Prioritou redakčnej rady časopisu Slovenská antropológia je dohliadať na dodržiavanie pravidiel publikačnej etiky a kvality publikovaných príspevkov. Nižšie uvedené zásady publikačnej etiky sú záväzné pre všetky subjekty, ktoré sa podieľajú sa na publikovaní v tomto časopise.

Autorstvo a zodpovednosť autorov

 • Autorstvo vedeckých (odborných) príspevkov spočíva na nasledovných kritériách: Všetci autori musia podstatne prispieť ku koncepcii, k dizajnu alebo k zhromažďovaniu či analýze a interpretácii predkladaných údajov, ako aj k ich kritickej príprave alebo revízii; v záverečnej fáze musia schváliť ich zverejnenie.
 • Autori predkladajú k posudzovaniu originálny a doposiaľ nepublikovaný príspevok. V prípade predloženia doplneného príspevku uvedú informáciu o prepracovanosti a rozsahu doplnení, s konkrétnym označením, kde už bol publikovaný pôvodný príspevok.
 • Autori v plnej miere zodpovedajú za to, že príspevky, ktoré predkladajú, sú pôvodné a v prípade použitia cudzích prác a/alebo výrokov sú tieto korektne citované. Zoznam použitých prác sú autori povinní uviesť v zozname citácií podľa redakčných smerníc časopisu Slovenská antropológia. Plagiátorstvo a používanie nedôveryhodných zdrojov je neprijateľné.
 • V prípade, že autori zistia vo vlastnej práci významnú chybu alebo nepresnosť, sú povinní na túto skutočnosť upozorniť editora časopisu a v spolupráci s ním príspevok upraviť alebo odvolať jeho vydanie. V prípade už zverejneného príspevku sú autori povinní publikovať errata v nasledujúcom čísle časopisu.
 • Ak sa na materiály (obrázky, fotografie, tabuľky a pod.) použité v príspevku vzťahujú autorské práva, autori sú povinní dokladovať redakcii, že získali povolenie na ich použitie.
 • V prípade, že autori realizovali výskum na pacientoch alebo dobrovoľníkoch, sú povinní predložiť editorovi potvrdenie, že štúdia bola pred zahájením schválená miestnou etickou komisiou.
 • Autori sú povinní uviesť finančné a vecné strety záujmov, vďaka ktorým by mohol existovať opodstatnený predpoklad ovplyvnenia výsledkov výskumu a ich interpretácie v predloženom príspevku. Autori uvedú úplný zoznam zdrojov financovania projektu.
 • Autori sú oprávnení odvolať sa proti rozhodnutiu redakčnej rady. Vzniknuté problémy sú diskutované v súlade s pravidlami Committee on Publication Ethics (COPE) publikované na stránke http://publicationethics.org/resources/guidelines.

Recenzné konanie a zodpovednosť recenzentov

 • Príspevky predložené na publikovanie recenzujú dvaja recenzenti. Výber recenzentov je v kompetencii redakčnej rady. Recenzent nesmie byť členom pracoviska žiadneho z autorov recenzovaného príspevku.
 • Recenzné konanie zachováva zásady anonymity (blind peer review), to znamená, že mená autorov a recenzentov nie sú navzájom známe.
 • Pravidlá recenzného konania časopisu Slovenská antropológia vyžadujú vyplnenie recenzného formuláru, v ktorom sa recenzent vyjadruje ku kvalite, originalite a k prínosu príspevku v riešenej problematike. Recenzent uvedie, či príspevok odporúča publikovať v predloženej podobe, publikovať po úprave alebo ho publikovať neodporúča.
 • Recenzné posudky musia byť objektívne a dôverné a poskytujú sa výlučne autorom a redakčnej rade ako podklad ku konečnému rozhodnutiu o publikovaní príspevku.
 • Recenzent nesmie byť v konflikte záujmov vo vzťahu k autorom príspevku, výskumu, alebo subjektu, ktorý financuje výskum.
 • Recenzent je povinný upozorniť, pokiaľ mu je to známe, že podobný príspevok už bol publikovaný v inom časopise alebo neboli v príspevku použité relevantné práce.
 • Recenzent je povinný oznámiť nesúhlas so svojou nomináciou, aby mohla redakčná rada zvoliť inú kompetentnú osobu.

Zodpovednosť redakčnej rady

 • Redakcia má plnú zodpovednosť a právo prijať alebo odmietnuť príspevok do recenzného konania v prípade, že príspevok nezodpovedá svojou témou tematickému zameraniu časopisu, nie je v súlade s publikačnou etikou alebo nezodpovedá redakčným smerniciam časopisu.
 • O publikovaní/nepublikovaní príspevku rozhoduje editor časopisu a redakčná rada na základe recenzných posudkov.
 • Redakčná rada nemôže vysloviť súhlas s publikovaním nerecenzovaného príspevku, alebo príspevku, ktorý neprešiel úspešne recenzným konaním. Bez recenzného konania môžu byť publikované iba príspevky informatívneho charakteru, recenzie a správy.
 • Redaktori publikujúci vo vlastnom časopise nesmú zneužiť svoju pozíciu. Proces posudzovania musí byť realizovaný nezávisle od autora.
 • Redakčná rada zodpovedá za dodržiavanie zásad publikačnej etiky.
 • Redakčná rada ručí za to, že príspevky zodpovedajú medzinárodne uznávaným etickým zásadám a akademickým zvyklostiam.
 • Redakčná rada chráni dôvernosť osobných údajov, obsah recenzných posudkov a korešpondenciu redakcie s autormi a recenzentmi. Anonymitu recenzentov prísne chráni.