Redakcia prijíma pôvodné výskumné práce, teoretické štúdie, stručné správy z odborných akcií, recenzie nových kníh a medailóny o významných osobnostiach v slovenskom, českom a anglickom jazyku, ktoré majú jednotnú formu podľa redakčných smerníc.
 
Rukopisy zasielajte na adresu výkonnej redaktorky Michaely Dörnhöferovej – michaela.dornhoferova@uniba.sk
 
Redakčná rada neprijíma príspevky kompilačného charakteru, ak neprinášajú vlastné nové poznatky či kritické hodnotenia. Úvodné a metodické časti príspevkov nemajú predkladať podrobné údaje učebnicového charakteru detailne opisujúce použitú metodiku, závery majú obsahovať iba výsledky práce. O zaraďovaní a rozsahu jednotlivých príspevkov rozhoduje redakčná rada časopisu, znenie prijatého rukopisu sa pokladá za definitívne.
 
Rukopisy prechádzajú anonymným recenzným konaním typu „peer review“. Každý rukopis posudzujú minimálne dvaja anonymní recenzenti. O prijatí rukopisu na publikovanie rozhoduje redakčná rada na základe recenzných posudkov. Za obsah a jazykovú stránku rukopisu zodpovedajú autori, redakcia si však vyhradzuje právo urobiť konečnú štylistickú a jazykovú úpravu rukopisu, ktorá nezasahuje do jeho odbornej stránky. Výsledky recenzných konaní sú archivované a na požiadanie je možné ich spätne overiť. Recenzné formuláre sú archivované u výkonného redaktora.
 
 
Pokyny pre autorov

Šablóna rukopisu

Vyhlásenie autorov

Formulár zmluvy o prevode autorských práv

Publikačná etika